54. Thawabu za kunyoa upara (kwa Mahujaji)


ثواب حلق الرأس

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ((اللهم اغفر للمحلقين)). قالو: يا رسول الله! وللمقصرين، قال: ((اللهم اغفر للمحلقين)). قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين، قال: ((اللهم اغفر للمحلقين)). قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين، قال: (( وللمقصرين)).

[صحيح: رواه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢)].

Imepokelewa kutoka kwa Abuu Hurayrah (Allaah amridhie), kwamba hakika Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:

“Ewe Allaah! Wasamehe walionyoa vipara”.

Wakaema (Maswahaba):

“Na waliopunguza (nywele zao) ewe Mjumbe  wa Allaah!”.

Akasema tena:

“Ewe Allaah! Wasamehe walionyoa vipara”.

Wakasema (Maswahaba):

“Na waliopunguza ewe Mjumbe wa Allaah!”.

Akasema tena:

“Ewa Allaah! Wasamehe walionyoa vipara”.

Wakasema (Maswahaba):

“Na waliopunguza ewe Mjumbe wa Allaah!”.

Akasema:

“Na waliopunguza”.

Sahihi: ameipokea Bukhary (1728), na Muslim (1302).

 

Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd

Mtarjimu: duaatsalaftz.net

Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.16

Imehaririwa: 20’jum-thaaniy/1438H