56. Thawabu kwa wakazi wa Madiinah


ثواب ساكني المدينة

عن سعد رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ((المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا  أو شهيدا يوم القيامة))

[صحيح: رواه مسلم (١٣٦٣)]

Imepokelewa kutoka kwa Sa’d bin Abiy Waqqas (Allaah amridhie), kwamba hakika Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:
“Madina ni bora zaidi kwao laiti wangelikuwa wanajua, hatoiacha yeyote Madina kwa kuichukia isipokuwa Allaah atawaleta wengine  waliobora kuliko yeye.  Na wala hakuna yeyote  atakayethibiti katika mji wa Madina juu ya dhiki ya maisha na shida zake ila nitakuwa Muombezi wake na Shahidi wake siku ya kiyama”.

 

Sahihi: ameipokea Muslim (1363).

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا))

[صحيح: رواه مسلم (١٣٧٨) ]

Imepokelewa kutoka kwa Abuu Hurayrah (Allaah amridhie) , kwamba hakika Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:
“Hakuna yeyote katika umma wangu atakayevumilia juu ya dhiki ya maisha ya Madina na shida zake isipokuwa nitakuwa kwake ni Muombezi siku ya kiyama na Shahidi”.
Sahihi: ameipokea Muslim (1378).

عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة))

[صحيح: رواه البخاري (١٨٨٥) ، ومسلم (١٣٦9)]

Imepokelewa kutoka kwa Anas bin Maalik (Allaah amridhie) , kwamba hakika Mtume (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:
“Ewe Allaah! Ujaalie mji wa Madina mara mbili ya baraka uliyoijaalia Makkah”.
Sahihi: ameipokea Bukhary (1885) , na Muslim (1369).

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم! إن إبراهيم عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك وأني أدعوك لأهل المدينة، أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة واجعل مع البركة بركتين))

[صحيح: رواه ابن خزيمة ، وصححه الألباني في “صحيح الترغيب” (١٢٠١)]

Imepokelewa kutoka kwa ‘Aliyy bin Abiy Twaalib (Allaah amridhie) amesema: amesema  Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam):
“Ewe Allaah! Hakika Ibraahiim ni mja wako na khalili wako, na aliwaombea watu wa Makkah. Na mimi ni  mja wako na Mtume wako , na hakika mimi nakuomba wewe kuwaombea watu wa Madina, kwamba  uwabariki kwenye vipimo vyao vya pishi na vibaba, kama ulivyowabariki watu wa Makkah, na wajaalie (wa Madina) kwenye baraka moja wapate mbili”.
Sahihi: ameipokea ibn Khuzaymah, na ameisahihisha Al-Albaaniy (Allaah amrehem) katika “swahiih al-targhiib” (1201).

 

Muhusika: Shaykh Ikhthiyaar ‘Ubayd
Mtarjimu: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.17
Imehaririwa: 23’jum-thaaniy/1438H