59. Thawabu za utoaji katika njia za Allaah Mtukufu


ثواب النفقة في سبيل الله تعالى

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال:  جاء رجل بناقة مخطومة ، فقال هذه في سبيل الله

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة. مخطومة))

[صحيح: رواه مسلم (١٩٩٢)]

Imepokelewa kutoka kwa Abiy Mas’uud Al-Answaariy (Allaah amridhie) amesema:
Alikuja bwana mmoja na ngamia (wake) aliyevishwa hatamu, akasema:
“Huyu (ngamia wangu) nimemtoa katika njia ya Allaah”.

 

Akasema Mtume (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam):

 

“Utapata siku ya kiyama kwa ngamia huyu ngamia wengine mia saba wote wana hatamu”.
Sahihi: ameipokea Muslim (1992).

 

 

عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ((من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبع مائة ضعف)).

[صحيح: رواه الترمذي (١٦٢٥)، والنسائي (٤٩/٦)، وابن حبان (٤٦٢٨)،  والحاكم (٧٨/٢)، وخرجه الألباني في “المشكاة” (٣٨٢٦)].

Imepokelewa kutoka kwa Khariim bin Faatik (Allaah amridhie) amesema:
Amesema Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam):
“Yeyote atakayetoa chochote katika njia ya Allaah basi ataandikiwa (malipo maradufu) nyongeza mara mia saba”.
Sahihi: ameipokea Imam Al-Tirmidhiy (1625), na Al-Nasaaiy (6/49), na Ibn Hibban (4628), na Al-Haakim (2/87), na ameifanyia takhriij Al-Albaaniy (Allaah amraham) katika “al-mishkaa” (3826).

 

Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd
Mtarjimu: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.18
Imehaririwa: 12’rajab/1438H