62. Thawabu kwa atakayetoka kwenda Jihaad katika njia ya Allaah (aliyetukuka), kisha akafa


 

ثواب من خرج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى ثم مات

عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ((إن الشيطان قعد لإبن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: تُسلـمُ وتذرُ  دينَك، ودينَ آبائِك،وآباء أبِيك، فعصاه فأسلم.

ثم قعد له بطريق الهجرة،فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر  كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال،  فتقاتل فتُقتل،  فتُنكح المراةُ ويُقسم المال،فعصاه فجاهد)).    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ((فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة ، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة)).

Imepokelewa kutoka kwa Sabrah bin Abiy Faakih (Allaah amridhie) amesema:

Nimemsikia Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) akisema:
“Hakika shetani amemkalia mwana Adam katika njia zake zote.  Amemkalia katika njia ya Uislam akamwambia:
“Unataka kusilimu!?  Na kuiacha Dini yako na Dini ya baba zako na baba wa baba zako!?
Akamuasi akasilimu.
Kisha akamkalia tena katika njia ya hijra akamwambia:
“Unataka kufanya hijra!?  Na kuiacha ardhi yako na mbingu yako!? Hakika si vinginevyo mfano wa anayefanya hijra ni sawa na farasi aliyefungwa kwenye kigingi”
Akamuasi akafanya hijra.
Kisha akamkalia katika njia ya Jihaad akamwambia:
“Unataka kushiriki Jihaad!?  Jihaadi ni kupambana na nafsi na kutoa mali. Utapigana kisha utauawa , ataolewa mke (wako) na mali itagaiwa”
Akamuasi akapigana (Jihaad).
Akasema Mtume (swlla Llaahu ‘alayhi wasallam):
“Basi yeyote atakayeyafanya hayo, itakuwa ni haki aliyojiwekea Allaah -‘azza wajalla- kuwa atamuingiza Peponi.    Na yeyote atakayeuawa basi ni haki kwa Allaah -‘azza wajalla- kuwa atamuingiza Peponi. Hata kama ataghariki majini (kufamaji) ni haki kwa Allaah kuwa atamuingiza  Peponi, au (akifa) kwa kukanyagwa na mnyama wake ni haki juu ya Allaah kumuingiza Peponi”.

[صحيح:   رواه النسائي (٢١/٦)، وابن حبان (٤٥٧٤)،  وخرجه الألباني في “صحيح النسائي” (٢٩٣٧)].

 

Sahihi: Ameipokea Al-Nasaaiy (6/21), na ibn Hibban (4574), na ameifanyia takhriij Al-Albaaniy (Allaah amrehem) katika “sahiih al-nasaaiy” (2937).
Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd
Mtarjimu: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.19
Imehaririwa: 2’shab/1438H