65. ​Thawabu za kufunga kwenye Jihaad na mengineyo katika matendo mema​


      ​ثواب الصوم وغيره من العمل الصالح في سبيل الله​

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ((ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا)).

[صحيح: رواه مسلم (١١٥٣)].
Imepokelewa kutoka kwa Abiy Sa’iid Al-Khudriy (Allaah amridhie) amesema:
Amesema Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam):
“Hakuna mja yeyote atakayefunga siku moja (tu) katika njia ya Allaah (Jihaad), isipokuwa Allaah atauweka mbali uso wake na moto kwa swaum hiyo kwa umbali wa miaka sabini”.
Sahihi: Ameipokea Muslim (1153).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:    ((من صام يوما في سبيل الله- عز وجل- زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا)).

[صحيح: رواه النسائي (١٧٢/٤)، والترمذي (١٦٢٢)، وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” ].

Imepokelewa kutoka kwa Abiy Hurayrah (Allaah amridhie), kutoka kwa Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) ,amesema:
“Yeyote atakayefunga siku moja katika njia ya Allaah-‘azza wajalla- , Allaah atauweka mbali uso wake kwa swaum hiyo kutokana na moto (kwa mwendo na masafa ya) miaka sabini”.
Sahihi: Ameipokea Al-Nasaaiy (4/172), na Al-Tirmidhiy (1622), na ameisahihisha Al-Albaaniy katika “sahiih al-tirmidhiy”.
Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubady
Mtarjimu: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.19-20
Imehaririwa: 2’shab/1438H