70. Thawabu za kusoma ayah kumi za mwanzo au za mwisho katika Suuratul-Kahf


ثواب قراءة عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ((من حفظ تشر آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدجال)).

وفي رواية:  ((من آخر سورة الكهف)).

[صحيح: رواه مسلم (٨٠٩)].

Imepokelewa kutoka kwa Abiyd Dardaa (Allaah amridhie), kwamba hakika Mtume (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:
“Yeyote atakayehifadhi ayah kumi za mwanzo katika suuratul-kahf atakingwa kutokana na (masiih) Al-Dajjaal”.
Na imekuja katika riwaya (nyengine):
“Za mwisho wa suuratul-kahf”.
Sahihi: Ameipokea Muslim (809).
Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd
Mtarjimu: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.21
Imehaririwa: 3’shab/1438H