88. Thawabu za kumdhukuru Allaah masokoni na sehemu za mighafala


 

ثواب ذكر الله في السوق ومواطن الغفلات

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ، وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير ، وهو على كل شيئ قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة)).

صحيح: رواه الترمذي (٣٤٢٨) ، وابن ماجة (٢٢٣٥) ، والحاكم (٥٣٨/١) ، وقال: صحيح الإسناد ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٣١)

Imepokelewa kutoka kwa ‘Umar bin Al-Khattwab (Allaah amridhie), kwamba hakika Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) Amesema:

“Yeyote atakayeingia sokoni akasema (kipindi anapoingia):
Hakuna Mola apasayekuabudiwa kwa haki isipokuwa Allaah, peke yake hana mshirika, ufalme ni wake yeye, na himdi zote ni zake, yeye ndiye anayehuyisha na kufisha, naye yuhai wala hafi, kheri zote zipo mikononi mwake, na yeye juu ya kila kitu ni Muweza.

Ataandikiwa na Allaah mema laki moja, na atasamehewa madhambi laki moja, na atainuliwa na Allaah daraja laki moja”.

Sahihi: Ameipokea Al-Tirmidhiy (3428) , na Ibn Maajah (2235) , na Al-Haakim (1/538) , na akasema: isnadi ni sahihi. Na ameisahihisha Al-Albaaniy (Allaah amraham) katika “Sahiihul-Jaami’u” (6231).

Tanbiih:

Adhkaar zilizokuja kishari’ah husomwa kwa lugha ya Shari’ah kiarabu.

Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd
Kiunganishi: http://duaatsalaftz.net/category/makala/miirathun-nabiyy/
Mtarjim: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy Uk.28
Imehaririwa: 29’Rthaaniy/1439H