97. Thawabu za kumswalia mbora wa walimwengu Muhammad (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam).


 

ثواب الصلاة على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من صلى علي واحدة ، صلى الله عليه عشرا))

[صحيح: رواه مسلم]

Imepokelewa kutoka kwa Abuu Hurayrah (Allaah amridhie) , kwamba hakika Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:

“Yeyote atakayeniswalia mimi kwa mara moja , Allaah atamswalia huyo mara kumi”.
Sahihi: Ameipokea Muslim.

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام))

[حسن: رواه أحمد (٢٥٧/٢) ، وأبو داود (٢٠٤١) ، وحسنه الألباني في “صحيح الترغيب” (١٦٦٦)]
Imepokelewa kutoka kwa Abuu Hurayrah (Allaah amridhie) , kwamba hakika Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:
“Hakuna yeyote ambaye atanisalimia , isipokuwa Allaah hunirudishia roho yangu ili nimuitike Salama”.
Hasan: Ameipokea Ahmad (2/257) , na Abuu Dau (2041) , na ameihasanisha Al-Albaaniy katika “Sahiit Targhiib” (1666).

عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام))

[صحيح: رواه النسائي في “عمل اليوم والليلة” (٦٦) ، وابن حبان في “الصحيح” (٩١٤) ، وصححه الألباني في “صحيح الترغيب” (١٦٦٤)]
Imepokelewa kutoka kwa Ibn Mas’uud (Allaah amridhie) amesema:
Amesema Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam):
“Hakika anao Allaah Malaika (wake) watembezi wanaotembea ardhini , hunifikishia kutoka kwa umma wangu salamu”.
Sahihi: Ameipokea Al-Nasaaiy katika “amalil-yawm wallaylah” (66) , na Ibn Hibban katika “Sahiih” (914) , na ameisahihisha Al-Albaaniy katika “Sahiihit-Targhiib” (1664).

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم (عليه السلام) ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي)). قال: قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك ، وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء))

[صحيح: رواه أحمد (٧،٤) ، وأبو داود (١٠٤٧) ، وابن ماجة (١٠٨٥) ، وابن حبان (٩٠٧) ، والحاكم (٢٧٨/١) وصححه]
Imepokelewa kutoka kwa Aws bin Aws (Allaah amridhie) amesema:
Amesema Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam):
“Hakika miongoni mwa siku zenu bora ni siku ya Ijumaa, katika siku hiyo aliumbwa Aadam (‘alayhis-salaam) , na katika siku hiyo amekufa , na katika siku hiyo litapulizwa (baragumu) , na katika siku hiyo kutakuwa na kifo , hivyo kithirisheni kuniswalia katika siku hiyo , kwani hakika ya swala zenu ni zenye kufikishwa kwangu.
Wakasema:
Ewe Mtume wa Allaah! Vipi zifikishwe kwako swala zetu ilhali wewe (kipindi hicho) umeshachakaa (kaburini mwako!)?
Akasema:
Hakika Allaah (‘azza wajalla) ameiharamishia Ardhi miili ya Manabii”.
Sahihi: Ameipokea Ahmad (7,4) , na Abuu Daud (1047) , na Ibn Maajah (1085) , na Ibn Hibban (907) , na Al-Haakim (1/278) na ameisahihisha.

 

Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd
Kiunganishi: http://duaatsalaftz.net/category/makala/miirathun-nabiyy/
Mtarjim:http://duaatsalaftz.net/
Marejeo: miiraathun-Nabiyy Uk.31-32
Imehaririwa: 12’J-Uwlaa/1439H