20. Thawabu za kuswali rakaa nne kabla ya swala ya laasiri


Imepokelewa kutoka kwa ‘Abdullaah bin ‘Umar (Allaah awaridhie), kutoka kwa Nabiyy (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam), amesema:
“Arehemewe na Allaah mtu ambaye ataswali kabla ya (swala ya) laasiri rakaa nne”.
Hasan: ameipokea Ahmad (2/117), na Abuu Daud (1271), na ibn Hibban (2444), na ibn Khuzaymah (2/206), na Al-Tirmidhiyy (430), na ameifanyia takhriij Al-Albaaniy katika “sahiih al-tirmidhiy” (354).
Muhusika: Ikhtiyaar ‘Ubayd
Mtarjimu: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.8
Imehaririwa: 6’jumaadal-uwlaa/1438H