57. Thawabu kwa atakayefia Madinah


ثواب من مات بالمدينة

عن الصميتة امراة من بني ليث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: (( من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإنه من يمت بها تشفع له أو تشهد له))

Imepokelewa kutoka kwa Sumaytah mwanamke katika ukoo wa Baniy Layth (Allaah amridhie), kwamba hakika yeye alimsikia Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) akisema:
“Yeyote atakayeweza miongoni mwenu kufia katika mji wa Madinah basi naafie humo, kwani atakayefia humo (madinah) itamuombea na kumtolea ushuhuda”.

[صحيح: رواه ابن حبان  (٣٧٣٤)، والبيهقي في (شعب الإيمان)  (٤١٨٢)، وللحديث شاهد أخرجه الألباني في “الصحيحة” (١٩٢٨)]

Sahihi: ameipokea Ibn Hibban (3734) , na Al-Bayhaqiy katika “shu’ab al-iiymaan” (4182), na hadithi ina shaahid ameitoa Al-Albaniy (Allaah amraham) katika “al-sahiihah” (1928).

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ((من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها))

[صحيح:  رواه الترمذي (٣٩١٧)، وابن ماجة (٣١١٢)، وابن حبان (٣٧٣٣)، والبيهقي في “الشعب” (٤١٨٤)، وصححه الألباني في “المشكاة”]

Imepokelewa kutoka kwa Ibn ‘Umar (Allaah awaridhie), kwamba hakika Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:
“Yeyote atakayeweza kufia Madinah basi na afe (humo), kwani hakika mimi nitamuombea afiae humo”.
Sahihi: ameipokea Al-Tirmidhiy (3917), na Ibn Maajah (3112), na Ibn Hibban (3733), na Al-Bayhaqiy katika “al-shu’ab” (4184), na ameisahihisha Al-Albaaniy (Allaah amraham) katika “Al-Mishkaa”.

 

Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd
Mtarjimu: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.17
Imehaririwa: 12’rajab/1438H