66. ​Thawabu za kuipigania Jihaad njia ya Allaah-‘azza wajalla-​


ثواب الجهاد في سبيل الله عز وجل​

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل:  أي العمل أفضل؟ فقال:  ((إيمان بالله ورسوله))، قيل: ثم ماذا؟ قال:  ((الجهاد في سبيل الله))، قيل: ثم ماذا؟ قال:  ((حج مبرور)).

[صحيح: رواه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٤)].

Imepokelewa kutoka kwa Abiy Hurayrah (Allaah amridhie) , kwamba hakika Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) aliulizwa:
Ni amali ipi bora zaid?
Akasema:
“Kumuamini Allaah na Mtume wake”.
Akaulizwa tena:
Kisha nini?
Akasema:
“Kupigana Jihaad katika njia ya Allaah”.
Akaulizwa tena:
kisha nini??
Akasema:
“Hija iliyotakaswa (na madhambi)”.
Sahihi: Ameipokea Bukhary (26), na Muslim (83).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ((لا يجتمع الكافر وقاتله في النار أبدا)).

رواه مسلم ، والحاكم بإسناد على شرط مسلم، ولفظه: قال:  (( لا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح)).

رواه النسائي نحو الحاكم، إلا أنه قال فيه:  ((الإيمان والحسد)).

[صحيح: رواه مسلم (١٨٩١)، والحاكم (٧٢/٢)، والنسائي (١٣/٦)].

Imepokelewa kutoka kwa Abiy Hurayrah (Allaah amridhie) , kwamba hakika Mtume (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:
“Abadan! Hatojumuika motoni baina ya kafiri na aliyemuua”.
Ameipokea Muslim, na Al-Haakim kwa isnad yenye sharti la Imam Muslim, na lafudhi yake imekuja:
“Havikusanyiki kwenye tumbo la mtu baina vumbi (alilolitibua kwenye njia ya Allaah) na moshi wa Jahannam.
  Na wala viwili havikutani kwenye moyo wa mja, Iymaan na ubakhili”.
Ameipokea Al-Nasaaiy mfano wa ya Al-Haakim , isipokuwa kwake imekuja hivi:
“Iymaan na Hasadi”.
Sahihi: Ameipokea Muslim (1891), na Al-Haakim (72/2), na Al-Nasaaiy (13/6).

عن أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ((ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له ما على الأرض من شيئ غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل)).

[صحيح: رواه البخاري (٢٨١٧)، ومسلم (١٨٧٧)].

Imepokelewa kutoka kwa Anas bin Maalik (Allaah amridhie) , anahadithia kutoka kwa Mtume  (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) kwamba amesema:
“Hakuna yeyote aingiaye peponi kisha akapenda kurudi duniani akiwa hana chochote alichoacha aridhini,  zaidi ya aliyekufa ​shahiid​, kwani hakika yeye anatamani arudi (duniani) ili aje auawe tena”.
Sahihi: Ameipokea Bukhary (2817), na Muslim (1877).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:   (( الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته)).

[صحيح بشواهده: رواه أبو داود (٢٥٢٢)، وابن ماجة (٤٦٤١)، وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” (٢٢٠١)].

Na imepokelewa kutoka kwa Abiyd Dardaa (Allaah amridhie) amesema:
Nilimsikia Mtume  wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) akisema:
“Aliyekufa ​Shahiid​ atapewa nafasi ya kuwaombea watu sabini katika jamaa zake”.
Sahihi kwa shawaahid zake: Ameipokea Abuu Daud (2522), na Ibn Maajah (4641), na ameisahihisha Al-Albaaniy katika “sahiih abiy daud” (2201).
Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd
Mtarjimu: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.20
Imehaririwa: 3’shab/1438H