67. ​Thawabu kwa atakayejifunza Qur’an au kuifunza au kuisoma au kuisikiliza kwaajili ya Uso wa Allaah (kwenda kuuona kwake siku ya kiyama)​


ثواب من تعلم القرآن أو علمه أو تلاه أو استمعه لوجه الله عز وجل

عن عثمان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)).

[صحيح: رواه البخاري من حديث عثمان (٥٠٢٧)، والحديث لم أجده في مسلم، وكذا أوره المنذري في “الترغيب والترهيب” (٢١٢٩)، وعزاه إلى البخاري ومسلم أيضا. وقال الشيخ الألباني في “صحيح الترغيب” (١٦١/٢)، تعليقا على المنذري: (ذكر مسلم هنا سبق قلم من المؤلف-رحمه الله تعالى- فإنه لم يخرجه أصلا، كما نبه عليه الحافظ الناجي)].

Imepokelewa kutoka kwa ‘Uthmaan-bin ‘Affaan- (Allaah amridhie), kutoka kwa Mtume (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:
“Mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur’an na yeye akaifunza”.
Sahihi: Ameipokea Bukhary kutoka katika hadithi ya ‘Uthmaan (5027), na hadithi (hii) sijaikuta  kwa Muslim (kwenye sahiihi yake).  Na pia ameitaja Al-Mundhiriy katika “al-targhiib wat-tarhiib” (2129), na akaiegemeza kwa Bukhary na Muslim pia.   Na amesema Al-Shaykh Al-Albaaniy katika “sahiih al-targhiib” (2/161) akimfanyia ta’liiq Al-Mundhiriy :
“Kumtaja Muslim hapa ni kutanguliwa na kalamu kutoka kwa mtunzi -Allaah amraham- kwani hakika yeye (Muslim) hakuitoa aslan (kwenye sahihi yake), kama alivyozindusha hilo Al-haafidh Al-Naajiy”.
Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd
Mtarjimu: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.20
Imehaririwa: 3’shab/1438H