71. Thawabu kwa atakayesoma Suuratul-Mulk


   ثواب من قرأ تبارك الذي بيده المُل

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك

[حسن بشواهده: رواه أبو داود (١٤٠٠)، والترمذي (٢٨٩١)، والنسائي في “عمل اليوم والليلة” (٦١٠)، وابن ماجة (٣٧٨٦)، وابن حبان (١٧٦٦)، والحاكم (٥٦٥/١)، وخرجه الألباني في “صحيح أبي داود” (١٢٦٠)].

Imepokelewa kutoka kwa Abiy Hurayrah (Allaah amridhie) ,kutoka kwa Mtume (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) amesema:
“Hakika katika Qur’an kuna sura ina ayah thelathini, ilimuombea bwana mmoja mpaka akasamehewa (na Allaah), si nyingine bali ni suuratu (Tabaaraka)”.
Hasan kwa shawaahid zake: ameipokea Abuu Daud (1400), na Al-Tirmidhiy (2891), na Al-Nasaaiy katika “amalil-yawm” (610), na Ibn Maajah (3786), na Ibn Hibban (1766), na Al-Haakim (1/565), na ameifanyia takhariij Al-Albaaniy katika “sahiih abiy daud” (1260).
Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd
Mtarjimu: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy uk.21
Imehaririwa: 3’shab/1438H